Repasované počítače Spotrebný materiál online katalog

obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťami Vova s.r.o. a zákazníkom, a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci). Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.


Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.vova.sk. Na objednávke je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.


Ceny

Ceny sa štandardne uvádzajú v katalógu a internetovom obchode bez DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Na vybrané skupiny produktov (napr. tonery, atramenty, tlačiarne, kopírky, skenery, atď.) a akciové produkty sa individuálne a dodatočné zľavy nevzťahujú, ak nie je dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Webstránke s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Webstránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Webstránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, kde sa pri tovare objaví cena ”0 EUR” alebo ”1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovar za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.


Platobné podmienky

Splatnosť faktúr je 21 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhraďuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo v hotovosti. Pri platbe vopred alebo v hotovosti má kupujúci nárok na 3% zľavu z celkovej fakturovanej čiastky. Uvedená zľava sa nevzťahuje na zasielanie tovaru kupujúcemu so záväzkami po lehote splatnosti.


Záloha za objednaný tovar

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.


Dodanie tovaru

Tovar možno objednávať na www.vova.sk alebo osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 v skladoch predávajúceho v Lipt.Mikuláši a v čase od 8.30 do 16.00 . Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný oznámiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.


Spôsoby dodania tovaru

Objednávaný tovar v rámci Lipt.Mikuláš doručujeme vlastným rozvozom, mimo Lipt.Mikuláša prepravnou spoločnosťou. Tovar si môžte prevziať aj osobne v predajni, v takom prípade Vám poštovné nebude účtované.

Cena za balné a prepravu:

  • tovar do   250€  bez DPH - 7 Eur )zasielanie slovenskou  poštou v prípade, že tovar nepresiahne váhu do 10 kg /potom podla cenníka prepravcov/
  • tovar od   251€  bez DPH  - doprava  zdarma

V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.


Upozornenie. Pri preberaní tovaru:
   * Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
   * Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
   * V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Lehoty pre vrátenie tovaru:
   * kancelárske potreby do 7 dní,
   * kancelárska technika do 48 hodín od dňa prevzatia tovaru.


Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.


Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne.

2. Reklamované kazety kupujúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná.


Záručné a pozáručné opravy
sa vykonávajú v sídle spoločnosti Vova Lipt.Mikuláš prípadne podla dohody ,výrobca ...
TOPlist